В този раздел ще откриете актуалните стратегически документи, които задават политическата рамката на процеса на деинституционализация на грижата за деца в България.

Стабилната основата на процеса на деинституционализация на грижата за деца в България е категорично заявената политическа воля за промяна в моделите и практиките на работа с децата и семействата, които се нуждаят от подкрепа. Националният стратегически документ „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“, приет от Министерски съвет през 2010 г., гарантира устойчивост на поставените цели и постигнатите разултати в полето на тази мащабна социална реформа. Хоризонтът на Визията е 2025 г.

„Деинституционализацията е процес на замяна на институционалната грижа за деца с грижа в семейна или близка до семейната среда в общността, като не се ограничава само до извеждане на децата от институциите. Това е процес на предотвратяване на настаняванията на деца в институциите, създаване на нови възможности за децата и семействата да получат подкрепа в общността.“ (Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“, 2010 г.)

Изпълнението на политическия документ се осъществява чрез приемането на план за действие, в който са посочени конкретните дейности и ресурсите за прилагането му. Първите стъпки по реализирането на статегическите цели бяха предприети в периода 2010-2015 г. чрез национални проекти, които получиха финансиране по Европейски структурни фондове.

Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“, 2010 г.

National strategy „Vision for deinstitutionalisation of children in the Republic of Bulgaria“, 2010

План за действие към Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“, 2010 – 2015 г.

Action plan for the implementation of the National Strategy “Vision for the Deinstitutionalisation of the Children in Bulgaria”, 2010 – 2015

Национална стратегия за детето 2008-2018 година

Други стратегически документи, които имат отношение към деинституционализацията на грижата за деца:

Национален план за интегриране на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания в системата на народната просвета, 2008 г.