Law theme, mallet of judge, wooden gavel

Кодекси
Семеен кодекс

Кодекс за социалното осигуряване

Закони

Закон за закрила на детето

Закон за лицата и семейството

Закон за социалното подпомагане

Закон за семейните помощи за деца

Закон за здравето

Закон за здравното осигуряване

Закон за народната просвета

Закон за защита от дискриминация

Подзаконови нормативни актове

Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето

Правилник за прилагане на Закона за социалното подпомагане

Правилник за прилагане на Закона за народната просвета

Наредба за специализирана закрила на деца на обществени места

Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях

Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби

Наредба за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето

Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца