Този раздел съдържа нормативните документи, които регулират дейностите в сферата на деинституционализацията на грижата за деца, както и международните актове, свързани със закрилата на децата, лишени от родителска грижа или изложени на риск да я загубят, които българската държава прилага.