В Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ от 2010 г. беше предвидено реализирането на пет национални. Проектите получиха целево финансирани по Приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2014 г., а бенефициенти бяха държани институции – Министерство на здравеопазването, Държавна агенция за закрила на детето и Агенция за социално подпомагане.

Проект "Детство за всички"

Проект „Детство за всички“ е реализиран от Държавната агенция за закрила на детето в периода 2 юни 2010 г. – 2 юни 2015 г.

Проектът цели промяна на философията за грижа за деца с увреждания, като най-уязвима група от децата в институции, с акцент върху превенция на рисковете за институционализация, подкрепа на семействата и осигуряване на семейна или близка до семейната среда за всяко дете, настанено в специализирана институция за деца с увреждания.

Чрез реализиране на проекта ще бъде осигурена възможност за достъп на децата до пакет от необходимите услуги, съобразно техните индивидуални потребности. Ще бъде осигурена възможност на децата да живеят в среда, близка до семейната и прилагането на нов подход в грижата за тях.

Новина за проект „Детство за всички“

Проект "Посока: семейство"

Проект BG051PO001-5.2.10-0001 „ПОСОКА:семейство” се изпълнява по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.10 „Шанс за щастливо бъдеще”, Компонент 1: „Подготовка за преструктуриране на ДМСГД” се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, област на интервенция 5.2 „Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици”.

Конкретен бенефициент по проекта е Министерство на здравеопазването, партньори по дейностите на проекта са Държавна агенция за закрила на детето и Агенция за социално подпомагане.

Новина за проект „Посока: семейство“

Проект "И аз имам семейство"

Проект "Укрепване на капацитета на Агенцията за социално подпомагане за повишаване качеството и ефективността на социалната работа”

Проект "Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище"

В рамките на първия планов период държавните институции реализираха и други национални проекти с фокус върху деинституционализацията на грижата за деца. (…)

Проект "Подкрепа"

Проект "Управление на промяната чрез опит и знание"

Проект "Включващо обучение"