Мониторингови доклади на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“

Мониторингов доклад за изпълнението на Плана за действие на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ 2010 – 2011 г.

Мониторингов доклад за изпълнението на Плана за действие на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ 2011 – 2012 г.

Мониторингов доклад за изпълнението на Плана за действие на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ 2012 – 2013 г.

Мониторингов доклад за изпълнението на Плана за действие на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ 2013 – 2014 г.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Бърз преглед и оценка на изпълнението на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ и Плана за действие за нейното изпълнение

Аналитичен доклад от национално представително социологическо изследване на обществените и професионалните нагласи към процеса на деинституционализация

Анализ на нагласите на приемните родители към приемане на деца с увреждания

Проучване на обществените нагласи и отношение на българските граждани към процесите на деинституционализация на деца с увреждания, 2011 г.

Изследване на процеса на деинституционализация: Случаят България, Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца

Проучване „Нагласи към семейната политика в България“, Институт за изследване на населението и човека при БАН

Деинституционализация и качествена алтернативна грижа за децата в Европа, Eurochild

Деинституционализацията и митовете, свързани с нея, Eurochild

Концепция за деинституционализация на децата от домовете за медико-социални грижи, 2010 г.

Програма „Стратегическа деинституционализация и реформа в грижата за деца в България и Молдова“

Оценка на Програма „Стратегическа деинституционализация и реформа в грижата за деца в България и Молдова“

Анализ на предоставената активна подкрепа на семействата по Програма „Стратегическа деинституционализация и реформа в грижата за деца в България и Молдова“

Услуги по ранна интервенция за деца с увреждания в България: алтернатива на институционалната грижа за деца на възраст 0 – 3 г., Фондация „Карин дом“

Анализ и оценка на предоставяните в ЦНСТ социални услуги

Изследване на услугите в отделните Центрове за настаняване от семеен тип

Анализ на съществуващите проекти за деинституционализация на деца и хора с увреждания, финансирани със средства от структурните фондове на ЕС, НМД, 2013 г.

Предизвикателства, етични въпроси, ключови принципи, предлагани подходи и инструменти, подходящи за оценка на въздействието върху потребителите на социални услуги за деца и семейства, Сдружение „Еквилибриум“

Започнаха да рушат домовете за деца тухла по тухла /Анализ на медийното съдържание, свързано с процеса на деинституционализация на грижата за деца в България, октомври 2010 – декември 2011 г./

Изоставени, но не забравени /Анализ на медийното съдържание, свързано с процеса на деинституционализация на грижата за деца в България, януари – декември 2012 г./

Оценка и анализ на комуникацията и координацията на различните дейности в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ на общинско ниво, ИСДП

За деинституционализацията от първо лице /млади хора, живели в институции, консултанти на процеса/