Тук ще откриете както фактическа, така и аналитична информация за натрупания в полето на деинституционализацията опит, за извървяния път и продобитото знание.