Зам.-министър Ваньо Шарков представи приоритетите за реформа в грижата за деца от 0 до 3 г. пред Постоянната експертна работна група по деинституционализация

Деинституционализацията на грижата за деца от 0 до 3 г. и визията на Министерство на здравеопазването за продължаване на реформата обсъди на заседание вчера Постоянната експертна работна групаза подпомагане координацията на изпълнението на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”.  Основните политика на МЗ за подобряване на майчиното и детско здраве в подкрепа на процеса на деинституционализация бяха представени от зам.- министър Ваньо Шарков.

През 2015 г. МЗ завърши първия етап от процеса на деинституционализация на децата до 3-годишна възраст. В рамките на проект „Посока: Семейство“ от 1 октомври 2015 г. са закрити 8-те пилотни дома за медико-социални грижи /ДМСГД/ в общините Габрово, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, Русе, София и Търговище, на тяхно място са разкрити нови услуги, гарантиращи ранната превенция на изоставянето и правилно развитие на детето в естествената му среда. По предложение на МЗ са закрити още 3 ДМСГД – във Ветрен, Разград и Шумен. Към края на 2015 г. специализираните институции за деца от 0 до 3 г. са 18, докато в началото на процеса през 2010 г. са 32.

Read more

Стартира процедура за избор на членове на Постоянната експертна работна група по деинситуционализация от неправителствения сектор

SACP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изпълнителният директор на Фондация „Сийдър“ Александрина Димитрова е първият представител на неправителствените организациия, работещи в областта на грижата за деца, който заедно с председателя на ДАЗД г-жа Ева Жечева ще съпредседателства  Постоянната експертна работна група за деинституционализация /ПЕРГД/.

Двамата съпредседатели на групата са определени със заповед на вицепремиера по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика г-н Ивайло Калфин, който е и председател на Междуведомствената работна група за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на грижата за децата в РБългария. Съпредседателят от неправителствения сектор ще е с мандат една година и ще се избира от НПО-тата, членове на ПЕРГД.  Според приетите днес вътрешни правила за работа, членовете на ПЕРГД от неправителствения сектор също ще са с мандат една година, целта е да се даде възможност по-широк кръг организации, работещи в сферата на закрилата на децата  да участват активно в процеса на деинституционализация.  С новите вътрешни правила се въвежда възможност за провеждане на неприсъствени заседания и дистанционно вземане на решения, съкращават се административните срокове и процедури с цел оперативност на действията, регламентирана е възможността за привличане на допълнителни експерти.

Read more

Най-големият дом за деца с увреждания затвори врати, 90 деца получиха шанс за по-добър живот

Най-голямата специализирана институция за деца с увреждания в България – Домът за деца в с. Крушари „Свети Николай Чудотворец“, в който над 65 години се отглеждаха деца с тежки умствени и физически увреждания прекрати съществуването си. Закриването на дома поставя своеобразен финал на продължилите повече от 5 години усилия на държавните институции и неправителствения сектор за затваряне на всички 24 специализирани институции за деца с увреждания у нас.

Затварянето на този дом е знаков успех на процеса на деинституционализация в изпълнението на основните му цели да създаде по-добри условия за живот и развитие на децата. За закриването на дома се работи от 2010 г., когато в него са настанени 93 деца, по-голямата част от които в тежко здравословно състояние, затворени между 4 стени, в креватчетата си, без всякаква комуникация с външния свят, изостанали в развитието си.

За всяко от тях от екип по проекта на ДАЗД „Детство за всички“ бе изготвена индивидуална оценка на потребностите, планирани и реализирани бяха мерки за подготовката му за извеждане от институционалната среда. Съществена част от тези мерки бе повишаването на качеството на грижата за децата в тежко и рисково здравословно състояние чрез прилагането на метода на интензивното общуване.

От началото на 2014 г. за подготовката за преместването на тези деца в дома координирано работиха ДАЗД, АСП, Община Крушари и Фондация „Лумос“. Наети от неправителствената организация специалисти обучиха и подкрепяха персонала в процеса на промяна на съществуващия модел тежко увредените деца и младежи да прекарват времето си в стаите и креватчетата си. Благодарение на общите усилия и приложения метод на интензивно общуване и хранене се повиши самостоятелността на децата при хранене, подобри се физическото им развитие. Опитът в Крушари и постигнатите резултати показаха, че негативните последици от институционалното отглеждане, могат да бъдат преодолени в голяма степен, когато децата бъдат обградени с внимание, топлина, търпение, сигурност и качествена емоционална връзка с възрастен човек.

Днес, благодарение на процеса на деинституционализация, децата и младежите от ДДУИ в Крушари вече живеят в среда близка до семейната, която им осигуряват центровете за настаняване от семеен тип и защитените жилища в градовете Добрич, Варна, Велико Търново, Русе, Силистра, Провадия, Шумен, Стара Загора, Плевен, Пловдив, Ловеч. Част от тях посещават масовите училища, ползват местните здравни и социални услуги.

ДАЗД предлага мерки за подобряване на работата на ЦНСТ за деца и младежи

Държавната агенция за закрила на детето ще разработи и ще предостави на центровете за настаняване от семеен тип методически указания за прилагане на критериите и стандартите за социални услуги за деца, както и насоки относно прилагане на нормите, свързани със закрилата на личността на детето и изпълнение на задължението за съдействие. Необходимостта от такива указания бе идентифицирана от анкетно проучване на ДАЗД сред ръководителите на 122 Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи /ЦНСТ/, разкрити в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“.

Целта на изследването бе да се определи състоянието на услугите и грижите, които се полагат за децата, за да се подкрепят екипите на ЦНСТ при преодоляване на трудностите и предизвикателствата и за развитие на собствен механизъм за усъвършенстване на качеството им.

Проучването показа, че, въпреки идентифицираните трудности, качеството на грижа в социалните услуги за деца и младежи, изведени от институциите, е добро. Използват се всички средства за интеграцията им в обществото и за осъществяване на контакт между тях и родителите, роднините и близките им.

Най-често срещаните от ръководителите на ЦНСТ трудности са ограничени финансови ресурси спрямо индивидуалните потребности на децата и младежите /72 %/, недостатъчен персонал /66 %/, затруднен достъп до здравни и социални услуги, възникващи конфликти между децата. Екипите заявяват необходимост от подкрепа чрез обучения и супервизия /86%/, консултации със специалисти и участие в специализирани работни срещи /79%/, методически указания /41%/, мониторинг и контрол върху работата им /24 %/ и включване на доброволци в работата на центъра /53%/.

23% от анкетираните считат, че отношението на местната общност  към децата и новите услуги е негативно. Това е ясен знак, че е необходимо общинските и регионални власти със съдействието на образователните институции да насочат усилията за промяна на нагласите на общността и за постигане на толерантно отношение към децата в неравностойно положение, към уязвимите деца – с  увреждания, чрез информационни кампании, срещи на регионално и местно ниво.

Анализът на резултатите от анкетата извежда на преден план необходимостта общините да планират и развият подкрепящи услуги в общността, които да дадат възможност за социализация и развитие на потенциала на трайно институционализираните деца от домовете за деца, лишени от родителска грижа и  за децата и младежите с увреждания.

Във връзка с резултатите от анкетата и предвид идентифицираните нужди, председателят на ДАЗД ще препоръча на кметовете на общини да организират обучения на екипите на новите услуги за оказване на първа долекарска помощ със съдействието на Министерство на здравеопазването или на Българския червен кръст.

Председателят на ДАЗД ще се обърне към министъра на образованието и науката с предложение да бъдат разработени програми за въвеждащо обучение на новоназначения персонал в центровете за настаняване от семеен тип, както и за надграждащи обучения с преобладаващо практическа насоченост, които да осигурят повишаване на квалификацията му.

Резултатите от анкетата ще бъдат предоставени и обсъдени с  компетентните институции с цел намиране на съвместни решения за развитие на услугите в подкрепа на децата в риск, създаване на условия за тяхното развитие и гарантиране на благосъстоянието на децата.

Стартира оценка на всички деца с увреждания, преместени в процеса на деинституционализация в новите услуги

Оценка за развитието на над 1200 деца с увреждания, които са изведени от специализираните институции в новите Центрове за настаняване от семеен тип, ще бъде извършена през следващите два месеца. Споразумение за това подписаха ръководителите на Държавната агенция за закрила на детето, Агенция за социално подпомагане, Националното сдружение на общините и фондация „Лумос“ – един от водещите експерти в деинституционализацията в световен мащаб.

Целта на оценката е да се анализира процеса на деинституционализация в България от гледна точка на детето.

Read more

До края на годината ще бъде актуализиран Планът за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“

До края на 2015 г. ще бъде актуализиран Планът за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“, реши Междуведомствената  експертна работна група за подпомагане на координацията на изпълнението на Плана. Документът ще обхваща периода 2016 – 2020 г. и ще бъде разработен от работна група с участието на експерти от държавните и местни власти, неправителствените организации.

На заседанието днес бе приета по принцип структура на актуализирания план, който ще постави акцент върху реализацията на политики за превенция на раздялата на децата от семейството, реинтеграция, осиновяване и приемна грижа; продължаване на процеса на деинституционализация на децата от ДДЛРГ и ДМСГД, подкрепа за децата от социално – педагогическите интернати и възпитателните училища – интернати.

Read more

Над 80% подкрепа за принципите и ценностите на деинституционализацията на децата, показа изследване

Над 80% подкрепа за принципите и ценностите на деинституционализацията на децата в РБългария, показва национално представително социологическо изследване на обществените и професионални нагласи към процеса на деинституционализация на грижата за деца, представено днес от социолога Живко Георгиев и председателя на ДАЗД г-жа Ева Жечева.

Цикълът от количествени и качествени изследвания сред широката общественост, местните общности, семействата в риск и общността от професионалисти, непосредствено ангажирани с процеса на деинституционализация, е реализиран в периода юли – август 2015 г.  от Джи Кънсалтинг по поръчка на Държавната агенция за закрила на детето в рамките на изпълнявания от нея проект „Подкрепа“.

Деинституционализацията е една от най-безспорните като цел, философия и принципи реформи, които обществото ни е предприемало през годините на прехода, показват данните от изследването, според които расте разпознаваемостта и степента на информираност за новите алтернативни услуги в общността.84% от запознатите с новите услуги оценяват качеството на грижите за деца и младежи в риск, предоставяни от тях като по-високо от това, което са получавали от специализираните институции.

Read more

Три центъра за настаняване от семеен тип за деца бяха открити в гр. Велико Търново

20150914_103746[1]
Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева, кметът на Община Велико Търново г-н Даниел Панов и малката Фериа прерязаха лентата на трите нови центъра за настаняване от семеен тип в града. Услугите са изградени в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Р България“.

„Деинституционализацията е процес, който започва от нас, а резултатите ще проличат през промяната в децата. Целта ни е да осигурим по-добра и по-качествена грижа за тях, те да станат част от нашето общество и да общуват свободно със своите връстници“, каза г-жа Жечева. „Правата на децата се защитават там, където живеят. Затова за нас е особено важно отношението на местната власт към тази уязвима група от обществото ни. От нашия професионализъм и умения за работа в екип зависи как те ще се интегрират“, допълни тя.

Председателят на ДАЗД благодари на кмета на Община Велико Търново и на екипите на новите социални услуги за вниманието и грижите, които полагат за децата, а на учениците пожела успех през новата учебна година.

Read more

1076 деца от новите центрове за настаняване от семеен тип влизат в училище на 15 септември

Над хиляда деца и младежи от центровете за настаняване от семеен тип, изградени в изпълнение на Националната стратегия за деинституционализация, са обхванати от образователната система и ще започнат училище на 15 септември, съобщиха ръководителите на новите услуги. За всяко от тях е избрана подходяща образователна институция съобразно индивидуалните качества и специфика, за да бъде гарантиран равния му достъп до образование.

През учебната 2015/2016 г. 550 от децата ще посещават общообразователни училища. За по-лесната им интеграция и адаптация към новата среда и учебния процес част от тях ще бъдат подпомагани от ресурсни учители, които са осигурени от Министерство на образованието. 43 от младежите ще продължат образованието си в професионални гимназии, където ще придобият професия. За 58 момчета и момичета е осигурена индивидуална форма на обучение.

Част от децата с увреждания от новите центрове през тази учебна година ще посещават помощни училища. В три от услугите са сформирани изнесени паралелки, за да получат възможност за образование най-тежко увредените деца, които не могат да посещават училище.

Read more

front_post

ДАЗД ще проведе анкетно проучване в 122 Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи

Държавната агенция за закрила на детето ще проведе анкетно проучване сред ръководителите на 122 Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи, разкрити в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“.

Анкетите са насочени към ръководителите на центровете, като хора, които ежедневно се сблъскват с предизвикателства от различно естество, и които съпътстват отглеждането и възпитанието на децата. Въпросите, които са поставени в тях, касаят трудностите и проблемите, с които се сблъскват в практиката професионалистите от центровете, дефинираните от тях нужди от обучение, идентифициране на наличието или липсата на подкрепа от доброволци в работата им и др.

Read more