Напредъкът на децата и младежите в новите резидентни услуги бе обсъден на регионални срещи в Плевен и Велико Търново

Работни срещи за обсъждане на развитието и напредъка на децата и младежите с увреждания, изведени от специализирани институции и настанени в новите резидентни услуги, създадени по проект „Детство за всички“ проведе председателят на ДАЗД с ръководители и представители на областни и общински администрации, на регионални и общински структури за социални  услуги за деца от Северозападен и Северен Централен район. В срещите участваха ръководителят на фондация Лумос за България Трендафил Меретев, заместник областните управители на Плевен, Велико Търново, Русе, Разград, директори на Регионални дирекции „Социално подпомагане“, ръководители на центрове за настаняване от семеен тип, експерти.

Трябва да бъдем искрени, когато правим анализ на процеса на деинституционализация, да се фокусираме върху децата и техните нужди и да търсим решения, защото когато има цел, екипност и партньорство и се използват всички ресурсина областно ниво, се постигат добри резултати, заяви г-жа Жечева.

Read more

ДАЗД и Българската педиатрична организация ще си сътрудничат в сферата на ранното детско развитие

Председателят на Държавна агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева и председателят на Българската педиатрична асоциация проф. д-р Владимир Пилософ подписаха меморандум за сътрудничество.

ДАЗД и БПА ще обединят усилията си за утвърждаване на най-висок стандарт на грижи за опазване на здравето и насърчаване на пълноценното развитие на децата и гарантиране на техните права. Акцент в съвместната им дейност ще бъдат децата от 0 до 3 години и децата с увреждания или хронични заболявания, настанени в социални услуги. Сред педиатричната общност в страната ще бъдат популяризирани съвременните научни постижения и разбирания, свързани с грижата за детското здраве и развитие в най-ранна възраст. Ще се реализира застъпничество за здравни политики, стандарти и програми, ориентирани към превенция, промоция на здравето, насърчаване на развитието и благосъстоянието на децата в най-ранна възраст, за изпълнение на холистични политики и за разработване на междусекторна стратегия за ранно детско развитие.

Чрез партньорството между двете организации ще бъдат обучени медицински специалисти за работа с деца, както и екипите на социалните услуги от резидентен тип за деца с увреждания.

Развитието на децата в новите услуги обсъждат в гр. Плевен и гр. Велико Търново

Председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева ще се срещне на 29 март в Плевен и на 30 март във Велико Търново с ръководители на областни и общински администрации, на регионални и общински структури за социални  услуги за деца от Северозападен и Северен Централен район за планиране.

На срещите ще бъдат представени и обсъдени резултатите от  проведените в двата района в периода октомври 2015 – януари 2016 г. оценки на деца и младежи с увреждания, които са изведени от специализираните институции в новите Центрове за настаняване от семеен тип, създадени по проект „Детство за всички“. ДАЗД ще представи и резултатите от мониторинга на същите услуги. Втората част на срещата ще бъде отделена на дискусия за адресиране на направените по време на оценката изводи и следващи стъпки за по-нататъшно развитие на услугите в общините.

В края на 2015 година Държавната агенция за закрила на детето, фондация Лумос, Агенцията за социално подпомагане и Националното сдружение на общините в България сключиха споразумение за извършване на оценка на състоянието на над 1200 деца и младежи с увреждания, които са изведени от специализираните институции в новите Центрове за настаняване от семеен тип, създадени по проект „Детство за всички“. Целта на оценката е да сравни развитието на всяко от децата с предишната оценка, изготвена, когато децата са живеели в институциите и да направи изводи по отношение на качеството им на живот в новите услуги. Нашето желание е успехът на изпълняваните проекти и цялостния процес на деинституционализация да бъде оценяван не само по отношение на заложените индикатори, но и по отношение на ефекта, който той има за децата.

Детска къща ще осигурява семейна среда за деца от 0 до 7 г., лишени от родителска грижа

„Скъпи деца, вие сте утрешните родители и лидери на следващото поколение. Днес отговорността е на всички нас да имате детството, на което има право всяко дете“. С това послание председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева поздрави малчуганите, настанени в новопостроената Детска къща за най-уязвимите деца, която бе официално открита днес.

В изградената от фондация „За нашите деца“ услуга вече живеят 6 деца, лишени от родителска грижа, на възраст от 0 до 7 години. В новия им дом те ще се отглеждат от семейство Иванови и тяхната дъщеричка. Подкрепа на Силвия и Ивайло в ежедневните задължения ще оказват специалистите на фондацията.

Целта на детската къща е да осигури грижа за изоставените деца, докато бъде намерена подходяща и постоянна семейна среда за тях. Чрез обичта и вниманието, които ще получават в новия си дом, малчуганите ще имат по-добра социализация и интеграция, вярват от Фондация „За нашите деца“.

Проектът „Детска къща“ стартира през 2012 г. Благодарение на него, досега шанс за развитие в семейна среда са получили 26 деца.

Председателят на ДАЗД се среща днес с екипите на ЦНСТДМ в Пловдив и Велинград

Мерки за повишаване на качеството на грижа и подобряване на организацията на работа ще обсъди днес с ръководителите на центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи в Пловдив и Велинград председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева. На работните съвещания, които ще се проведат в Пловдив, са поканени и ще присъстват и представители на двете общини, на регионалните дирекции „Социално подпомагане” в Пловдив и Пазарджик, на социални услуги за деца. Повод за срещите са установени при проверки на агенцията проблеми и затруднения при осигуряването на адекватни грижи за настанените в центровете потребители. След проверките на ДАЗД кметовете на Велинград и на Пловдив предприеха мерки за изпълнение на дадените от председателя на ДАЗД задължителни предписания.
На срещите заедно ще обсъдим проблемите, които срещат екипите на двете ЦНСТДМ и мерки за тяхното преодоляване, както и механизмите за подкрепа на работещите в услугите и прилагането на индивидуален подход в грижите за децата, каза г-жа Жечева.
Услугите са разкрити в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в РБългария“.

Проектът „Детство за всички“ – първата приказка с щастлив край на деинституционализацията

?

„Проект „Детство за всички“ е първата приказка с щастлив край, защото, благодарение на него, всички 25 дома за деца с увреждания вече затвориха врати. Деинституционализацията бе направена по индивидуален план, съобразно потребностите на всяко дете и младеж. Ние работихме в екип и най-важния резултат от това е, че през 2010 г. не само се начерта къде искаме да стигнем, а и пътя, по който да постигнем целта си – да осигурим близка до семейната среда за всяко дете с увреждане, отглеждано в институция“, заяви председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева. Тя бе гост на организираната от Коалиция „Детство 2025“ конференция на тема „Разкази с щастлив край“.

„Гаранция за успеха на процеса на деинституционализация е това, че при неговото планиране и реализация водещо е не увреждането на детето, а неговия ресурс. Нашата цел е да създадем възможности и гаранции за максимално развитие на този ресурс. Процесът на замяна на институционалната грижа ни научи да уважаваме различните, той промени нагласите на обществото и отношението на всички нас към децата“, допълни г-жа Жечева.

Read more

Избрани са членовете на експертната група по деинституционализация от неправителствения сектор

Пет неправителствени организации са избрани за членове на Постоянната експертна работна група  за подпомагане координацията на изпълнението на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ /ПЕРГДИ/. Това са:

  • Сдружение „SOS Детски селища – България“
  • Сдружение „Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения“
  • Фондация „Лумос“ – клон България
  • Сдружение „Национална мрежа за децата”
  • „Надежда и домове за децата“ – клон България

Девет неправителствени организации заявиха желание за участие в работата на ПЕРГДИ. Осем от тях бяха допуснати до процедурата за избор, те, съгласно механизма за провеждането й, избраха новите членове на групата. Всяка организация имаше право да номинира до пет от допуснатите НПО, в т.ч. и себе си. Петте организации, получили най-много гласове, стават членове на ПЕРГДИ.

Постоянната експертна работна група, която се ръководи от председателя на ДАЗД г-жа Ева Жечева и изпълнителния директор на Фондация „Сийдър“ г-жа Александрина Димитрова, осигурява координацията и комуникацията между всички участници в процеса на деинституционализация и мониторира изпълнението на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“.

Осем НПО са допуснати до участие в процедура за избор на членове на експертната група по деинституционализация

Девет неправителствени организации подадоха заявления за участие в процедурата за избор на представители на гражданския сектор в състава на Постоянната експертна работна група /ПЕРГ/ за подпомагане координацията на изпълнението на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“. Осем от тях отговорарят на критериите, заложени в утвърдения от съпредседателите на групата г-жа Ева Жечева – председател на ДАЗД, и г-жа Александрина Димитрва – изпълнителен директор на Фондация „Сийдър“, Механизъм за избор.
Read more

ДАЗД обявява процедура за избор на членове на Съвета на децата

Държавната агенция за закрила на детето обявява процедура за избор на членове на Съвета на децата от областите Благоевград, Бургас, Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора, София област, Шумен, Ямбол и на деца от уязвими групи. Промяната в състава се налага поради навършване на 18 години или изтичане на 2-годишния мандат на част от членовете на Съвета.

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на ДАЗД, който работи в изпълнение на основни принципи на Конвенцията за правата на детето и Закона за закрила на детето. В него членуват 33 деца на възраст до 18 г. Създаден е през 2003 г., за да се насърчи детското участие в процеса на изработване на политики за децата и вземане на решения. До момента негови членове са били над 100 момичета и момчета от цялата страна.

Като предсавители на гласа на младите хора на местно и национално ниво, членовете на Съвета на децата организират различни инициативи за популяризиране на правата на децата и детското участие, изразяват становища по проекти на нормативни документи. През миналата година те реализираха 2 много успешни кампании – „Безопасно и здравословно лято“ и „Децата имат права“, по време на която запознаха над 3000 деца от 1 до 4 клас в цялата страна с Конвенцията за правата на детето.

За членове на Съвета могат да кандидатстват деца на възраст до 17 години, които притежават креативност; организаторски умения, да мотивират и обединяват връсниците си за определени каузи или събития; да могат да изразяват и защитават общото мнение.

За целта е необходимо в срок до 31.03.2016 г. всеки кандидат да изпрати автобиография и мотивационно писмо на e-mail: petya.dimitrova@sacp.government.bg  или tsvetelina.tsvetanova@sacp.government.bg.

Новите членове на Съвета на децата ще бъдат избрани от комисия, назначена от председателя на ДАЗД, в която ще има представители на ДАЗД, на неправителствени организации, работещи с и за деца, и на Съвета на децата. Представителят на всяка област ще бъде определен между кандидатите за съответния регион.

Процедура за избор на членове на Съвета на децата

Информация за условията и процедурата за избор можете да намерите на сайта на ДАЗД – http://sacp.government.bg/bg/za-agenciyata/konsultativni-organi/savet-na-decata/

 

Първо заседание на работната група за актуализация на Плана за действие на изпълнение на Националната стратегия Визия за деинституционализация на децата

На 27 януари 2016 г. се състоя първата работна среща на междуведомствената група за разработване на актуализиран План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“, създадена със заповед на г-н Ивайло Калфин – вицепремиер по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика. Групата ще работи под председателството на председателя на ДАЗД г-жа Ева Жечева, а членове са представители на МС, МФ, МТСП, МЗ, МОН, МЗХ, ДАЗД, АСП, местната власт, както и широк кръг експерти от неправителствения сектор. Задачата на групата е да подготви проект за текст на новия политически документ, който да посочи приоритетите, мерките и дейностите в сферата на деинституционализацията на грижата за деца за периода 2016 – 2020 г.

Теми на първото заседание бяха механизмът за работа на групата, структурата и основните акценти в документа, който предстои да бъде подготвен през следващите седмици.

Според проведените дискусии, новият План за действие за деинституционализация ще включва анализ на постигнатото до момента и отправните точки за новия период, които ще бъдат разработени в детайлни от две малки групи в рамките на голямата. В проектодокумента ще бъдат заложени и стратегии за управление и мониториране на процеса на деинституционализация. Членовете на групата се обединиха около това, че основните акценти в дейностите трябва да бъдат превенцията на раздялата на децата от родителите; деинституционализация на грижата за деца, настанени в домове за медико-социални грижи за деца, домове за деца, лишени от родителска грижа и осигуряване на алтернативна грижа, отговаряща на потребностите и възможностите за развитие на всяко от тези деца; повишаване на ефективността и качеството на работата на системата за закрила на детето и мрежата от услуги в общността.