План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ 2016-2020 г.

Основни аспекти от Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ 2016-2020 г.

  • Мерки за осигуряване на социални и интегрирани услуги за ранна интервенция и превенция в семейна среда;
  • Мерки за осигуряване на грижа в семейна среда за деца в риск, които не се отглеждат от биологичните си родители и поетапно закриване на домовете за медико-социални грижи за деца;
  • Мерки за осигуряване на социални услуги и подкрепа в общността за децата, настанени в домовете за деца, лишени от родителска грижа и децата от тези домове, които напускат системата за грижа;
  • Мерки за осигуряване на социални и интегрирани здравно-социални услуги за децата с увреждания;
  • Мерки за повишаване на ефективността на системата за гарантиране правата на децата;
  • Изграждане на необходимата инфраструктура за услуги за деца.

Read more

ДАЗД разработи Практически насоки за работещите в новите услуги ЦНСТ

През 2015 и 2016 г. екипът на Държавната агенция за закрила на детето усилено извършва проверки и мониторинг върху дейността на социалната услуга от резидентен тип – Център за настаняване от семеен тип. Наблюденията са върху качеството на живот и грижа за децата в новите услуги и спазването на техните права, както и върху други услуги, предоставяни от общината или от лицензирани доставчици. Повод за това са постъпили сигнали или идентифицирани при други проверки данни за лошо качество на грижата и нарушения на правата на детето.

На базата на тези проверки, както и от проведено анкетно проучване се установи необходимостта от изготвяне на практически насоки, които да послужат за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите в услугата. Целта на разработените насоки е улесняване на доставчиците на услугите и уеднаквяване на практиката на екипите на услугите по отношение поддържането на подробна и актуална документация за предоставяните услуги, персонала и настанените деца.

Read more

Председателят на ДАЗД: „Интересът на децата е най-важният от всички“

Председателят на ДАЗД г-жа Офелия Кънева и омбудсманът на Република България г-жа Мая Манолова взеха участие в годишната национална конференцията под наслов „Заедно“. Тя беше организирана от сдружение „Надежда и домове за децата – клон България“ и е посветена на съвместната работа като успешен модел.

„За мен интересът на децата е най-важният от всички интереси и за това ще бъда абсолютно нетолерантна по отношение на тези, които потъпкват правата и достойнството на българските деца“,сподели пред присъстващите на конференцията г-жа Офелия Кънева. И още: „Всички ние трябва да бъдем обединени в решенията, които взимаме. И да взимаме такива решения, които са пречупени през призмата ни на родители – ако тези решения не бихме ги взели, когато става въпрос за нашето дете, тогава трябва да търсим други варианти“. Read more

Председателят на ДАЗД: Процесът на деинституционализация е повод за национална гордост


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процесът на деинституционализация е повод за национална гордост. Той обедини всички, ангажирани с правата на децата, и се превърна в кауза на съмишленици“, заяви председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Офелия Кънева, която откри конференцията „Процесът на деинституционализация – напредък и предизвикателства“ в Народното събрание на Република България.

България е постигнала значителен напредък в деинституционализацията през изминалите пет години. Закрити са всички 24 дома за деца с увреждания, а броят на живеещите в институции е намалял със 78 % /от 6 730 през 2010 г. до 1 502 през 2015 година/.

Децата и младежите с увреждания, изведени от специализираните институции за деца и настанени в новите резидентни услуги, стават все по-самостоятелни, подобрява се  здравословното им състояние и физическо развитие. Това показват резултатите от извършената оценка на 1291 деца и младежи с увреждания, настанени в центрове за настаняване от семеен тип, създадени по проект „Детство за всички“, реализиран от Държавната агенция за закрила на детето в периода 2010 – 2015 г.

Read more

Адаптацията и ежедневието на децата и младежите в новите резидентни услуги бе обсъдена на среща в гр. Пловдив

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как се промени животът на децата с увреждания, преместени от специализирани институции в новите резидентни услуги, обсъдиха експерти от Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ c ръководители на областни и общински администрации, на регионални и общински структури за социални  услуги за деца от Южен централен район за планиране – областите Пловдив, Пазарджик, Кърджали, Смолян и Хасково. В срещата участваха г-н Трендафил Меретев – изпълнителен директор на Фондация „Лумос“ и г-н Бисер Спиров – ръководител „Обучение и развитие“ във Фондацията, както и управители на ЦНСТ-та от района.

Представени и обсъдени бяха резултатите от проведените в района през октомври 2015 – януари 2016 г. оценки на децата и  младежите с увреждания, които са изведени от специализираните институции в новите Центрове за настаняване от семеен тип и защитените жилища, създадени по проект „Детство за всички“, както и резултатите от контрола и мониторинга на ДАЗД на същите услуги.

Read more

Промяната в живота на децата и младежите в новите резидентни услуги бе обсъдена на среща в гр. Бургас

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Промяната в живота на децата с увреждания, преместени от специализирани институции в новите резидентни услуги, обсъди председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева c ръководители на областни и общински администрации, на регионални и общински структури за социални  услуги за деца от Югоизточен район за планиране – областите Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора. В срещата участваха и г-н Бисер Спиров – ръководител „Обучение е развитие“ във Фондация „Лумос“ за България и управители на ЦНСТ-та от района.

Представени и обсъдени бяха резултатите от проведените в района през октомври 2015 – януари 2016 г. оценки на децата и  младежите с увреждания, които са изведени от специализираните институции в новите Центрове за настаняване от семеен тип и защитените жилища, създадени по проект „Детство за всички“, както и резултатите от контрола и мониторинга на ДАЗД на същите услуги.

Read more

Изготвен е Пети мониторингов доклад за деинституционализацията на грижата за деца

Постоянната експертна работна група по деинституционализация прие Петия мониторингов доклад за изпълнението на Плана за действие към Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Р. България”.

Докладът отчита изпълнението на Плана за действие към Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” за периода от 01 юли 2014 г. до 31 декември 2015 г. и очертава насоките, които следва да бъдат заложени в актуализирания План за действие, който ще обхваща периода 2016 – 2020 г.

Read more

ЦНСТ с. Атия – ново качество на живот за децата и младежите с увреждания

„За три години скептицизмът, с който открихме Центъра за настаняване от семеен тип в с. Атия, се превърна в оптимизъм, оптимизъм за бъдещето на децата, които живеят в него, за смисъла от съществуването на този нов тип услуга. Тези деца и екипът на центъра ни мотивират да развиваме социалната политика на общината и да разкриваме нови услуги за децата и семействата“, това заяви по време на последната сесия на общинския съвет в Созопол кметът на общината Панайот Рейзи.

Read more

Развитието на децата и младежите в новите резидентни услуги бе обсъдено на среща в гр. Варна

 

 

Работна среща за обсъждане на развитието и напредъка на децата и младежите с увреждания, изведени от специализирани институции и настанени в новите резидентни услуги, създадени по проект „Детство за всички“, проведе в гр. Варна председателят на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ г-жа Ева Жечева. В срещата участваха ръководителят на Фондация „Лумос“ за България г-н Трендафил Меретев, ръководители и представители на областни и общински администрации, на регионални и общински структури за социални услуги за деца от Североизточен район – областите Варна, Шумен, Търговинище и Добрич.

Бяха представени и обсъдени резултатите от проведените в района през октомври 2015 – януари 2016 г. оценки на децата и  младежите, както и резултатите от контрола и мониторинга на ДАЗД на същите услуги.
Read more

Председателят на ДАЗД дискутира с доставчици на социални услуги новите мерки за деинституционализация на грижата за деца

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Качествената промяна в грижата за деца зависи преди всички от вашата активност“, с тези думи се обърна към участниците в ХІ-ия национален форум на доставчиците на социални услуги председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева. Пред делегатите тя представи основните принципи и целите, по които работи ръководената от нея междуведомствена група за разработване на проект на Плана за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ за периода 2016 – 2020 г.

„Изправени сме пред предизвикателството да планираме за дълъг срок – 5 години, в един изключително динамичен период. Подходът, на който подчиняваме планирането, е основан на правата на детето. Градим върху предизвикателствата, научените уроци, трудностите, пред които се изправиха общините и доставчиците на социални услуги за деца досега. Подготвяме Плана с ресурсите на институциите, гражданските организации, местните власти и утвърдени експерти в сферата на деинституционализацията на грижата за деца, с които водим активен диалог“, информира г-жа Жечева.

Read more