План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ 2016-2020 г.

Основни аспекти от Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ 2016-2020 г.

 • Мерки за осигуряване на социални и интегрирани услуги за ранна интервенция и превенция в семейна среда;
 • Мерки за осигуряване на грижа в семейна среда за деца в риск, които не се отглеждат от биологичните си родители и поетапно закриване на домовете за медико-социални грижи за деца;
 • Мерки за осигуряване на социални услуги и подкрепа в общността за децата, настанени в домовете за деца, лишени от родителска грижа и децата от тези домове, които напускат системата за грижа;
 • Мерки за осигуряване на социални и интегрирани здравно-социални услуги за децата с увреждания;
 • Мерки за повишаване на ефективността на системата за гарантиране правата на децата;
 • Изграждане на необходимата инфраструктура за услуги за деца.


Проект на карта на услугите, предвидени в Плана за действие.

149 услуги за 7 092 потребители, като това включва създаването на 66 нови услуги, от които:

 • 23 нови ЦОП и Общностни центрове за деца и семейства;
 • 27 нови ДЦДУ и техните семейства;
 • 16 нови ДЦ за деца с множествени и тежки увреждания и техните семейства.

83 нови услуги от резидентен тип:

 • 10 нови ЦНСТ;
 • 28 нови Преходни жилища за деца от 15 до 18 години;
 • 17 Наблюдавани жилища за младежи от 18 до 21 години;
 • 20 нови Центрове за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания (с потребност от постоянни медицински грижи);
 • 8 Центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо рисково поведение (и потребност от специални здравни грижи

Извършване на ремонтни дейности в 49 от съществуващите услуги.

Финансиране – от държавния бюджет, ОП „Региони в растеж“, ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Наука, образование и интелигентен растеж“.

Управление и координация на процеса

 • На национално ниво – МРГ и ПЕРГ;
 • На местно ниво – работни групи, председателствани от кмета на съответната община (или от заместник-кмет), в които ще бъдат включени представители на съответните териториални структури на МЗ, АСП и МОН, представители на социалните услуги и неправителствените организации.
 • На областно ниво – координиращи групи със състав: областен управител, кметовете на включените в Плана общини, както и териториалните структури на горепосочените ведомства и НПО.